Salgsbetingelser

KJØPSBETINGELSER

 

 1. Avtalen
  2. Partene
  3. Priser
  4. Avtaleinngåelse
  5. Ordrebekreftelse
  6. Betaling
  7. Levering
  8. Risiko for varen
  9. Angrerett
  10. Undersøkelsesplikt
  11. Reklamasjon ved mangel samt frist for å melde krav ved forsinkelse
  12. Kjøpers rettigheter ved forsinkelse
  13. Kjøpers rettigheter ved mangel
  14. Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold
  15. Garanti
  16. Personopplysninger
  17. Konfliktløsning
   

INNLEDNING:

Dette kjøpet reguleres av følgende standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av
varer via nettbutikk. Med forbrukerkjøp menes her salg av varer til forbruker som ikke
hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i
næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt
benyttet av Forbrukerombudet.


Forbrukerkjøp over internett reguleres i hovedsak av avtale-, forbrukerkjøps-,
markedsførings-, angrerettsloven og e-handelsloven. Disse lovene gir forbrukeren
ufravikelige rettigheter. Disse betingelser skal derfor ikke tolkes som noen begrensning i de
lovbestemte rettighetene, men opplyser om partenes viktigste rettigheter og plikter for
handelen. Selger kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse
betingelser.


I tilfeller hvor betingelsene ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må avtalen
utfylles med relevante lovbestemmelser.

 

 1. AVTALEN

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i
bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art,
mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte
korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved uoverensstemmelse mellom opplysningene selger har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i
nettbutikken eller i direkte korrespondanse mellom partene, gis
direkte korrespondanse mellom partene og opplysninger gitt i bestillingsløsningen fortrinn over
salgsbetingelsene, såfremt det ikke strider mot bindende lovgivning nevnt over.

 

 1. Partene

Selger: Stretto
Firmanavn: Butikkene AS
Kontaktadresse: Mandalls gate 14, 0190 Oslo
E-post: info@stretto.no
Organisasjonsnummer: 921 615 426
Kjøper er den som gjennomfører kjøp på stretto.no.

 

 1. PRISER

Prisene oppgitt i nettbutikken inkluderer merverdiavgift.
Opplysninger om de totale kostnadene kjøper skal betale, inklusive alle avgifter
(merverdiavgift, toll, o.l.) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr,
emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, opplyses om i
butikken før kjøpet gjennomføres. (Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal
selges uten tillegg av merverdiavgift.1)

 

 1. AVTALEINNGÅELSE

Avtalen er bindende for begge parter når kjøpers bestilling mottas av selger.
En part er likevel ikke bundet av avtalen dersom forekommer skrive- eller tastefeil i
tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den
annen part innså, eller burde ha innsett, at det forelå en slik feil.

 

 1. ORDREBEKREFTELSE

Når selger mottar kjøpers bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte
bestillingen ved å sende en ordrebekreftelse til kjøper.


Kjøper bør kontroller at ordrebekreftelsen stemmer overens med
bestillingen med hensyn blant annet antall, varetype, pris m.m.. Er det ikke samsvar mellom bestilling og ordrebekreftelse, skal kjøper ta kontakt med selger så snart som mulig.

 

 1. BETALING

Selger kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selger til
kjøper.


Dersom kjøper benytter kredittkort eller debetkort under betaling, kan selger reservere
kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.

 

Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer etter, ved at kredittgiver
(et kredittkortselskap) sender kortholder faktura med betalingskrav.
Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto umiddelbart blir belastet og beløpet deretter overført til mottakerens konto.
Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse. Dersom selger tilbyr etterfakturering, skal fakturaen til kjøperen utstedes ved forsendelse av
varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra kjøper mottar varene.
Har selger særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra kjøper, for eksempel ved
tilvirkningskjøp, kan selger kreve dette. Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte ved selgerens levering av varen, eller ved utlevering av varen (f.eks. ved postoppkrav).

 

 

 1. LEVERING

Levering av varen fra selger til kjøper skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt
som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.
Dersom leveringstidspunkt ikke fremgår av bestillingsløsningen, skal selger levere varen til
kjøper innen rimelig tid - og senest 30 dager etter bestilling. Skal selger sørge
for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på
egnet måte og på vilkårene for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos kjøper med
mindre annet er særskilt avtalt mellom partene. Ved uavhentet pakke vil kjøper belastes kroner 175,-.

 

 1. RISIKO FOR VAREN

Risiko for varen faller på kjøper når tingen er overtatt av kjøper i henhold til
avtalen. Hvis leveringstiden kommer og kjøper unnlater å overta en vare som er stilt til
personens rådighet etter avtalen, har kjøper likevel risikoen for tap eller skade som
skyldes egenskaper ved varen selv.

 

 1. ANGRERETT

Kjøper kan angre kjøpet av varen etter bestemmelsene i angrerettsloven. Angreretten
innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen
mangel ved den og selv om den ikke er levert.
Kjøper må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de
foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøper
angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av
varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøper mottar angrerettsskjema og
opplysningene. Har kjøper ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil
angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøper ikke har fått
informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.
Melding fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig
(angrerettsskjema, e-post eller brev), og den må inneholde opplysninger om
hvordan kjøper vil returnere varen til selger.

Når angreretten benyttes må varen leveres tilbake til selger innen rimelig tid og i henhold til selgers beskrivelse av vareretur på Stretto.no. Selger er
forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag
selger mottar varen eller henteseddel, eller varen er stilt til selgers rådighet. Selger
kan ikke fastsette gebyrer for kjøpers bruk av angreretten, men selger kan kreve at
kjøper skal betale kostnadene ved å returnere varen.
Kjøper kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel
kunne leveres tilbake til selger i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da
kjøper mottok den. Kjøper bør sende varen tilbake til selger i originalemballasjen, så langt
dette er mulig.
Kjøper kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke
kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller
datamaskinprogrammer, hvor forseglingen er brutt. Det sistnevnte unntaket gjelder kun
dersom selger klart og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall av angreretten på
forseglingen.

 

 1. UNDERSØKELSE AV VAREN

Når kjøper mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker
om den er i samsvar med bestillingen, hvorvidt den er skadet under transport eller om
den ellers har mangler.

Dersom varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøper melde fra til
selger ved reklamasjon, jf. kontraktens punkt 11.

 

 1. REKLAMASJON VED MANGEL - FRIST FOR Å MELDE KRAV VED FORSINKELSE

Dersom det foreligger mangler ved varen, må kjøper innen rimelig tid etter at han eller
hun oppdaget den gi selger skriftlig melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.
Fristen kan ikke være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget
mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom
varen, eller deler av den, er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Ved forsinkelse må krav rettes til selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og
varen ikke er levert. Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til utsteder av kredittkortet (kredittkortselskapet).


Meldingen til selgeren eller kredittyter anbefales å være skriftlig (e-post eller brev).

 

 1. KJØPERENS RETTIGHETER VED FORSINKELSE

Dersom selger ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom
partene, og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper i
henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde
kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selgeren.


Oppfyllelse betyr at dersom selger ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøper
fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra selger. Kjøper
kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selger ikke
kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for
selger at det står i vesentlig misforhold til kjøpers interesse. Kjøper kan kreve oppfyllelse dersom vanskene er borte innen rimelig tid.


Heving betyr at kjøper kan heve avtalen med selger dersom forsinkelsen er vesentlig,
eller hvis selger ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som
kjøper har fastsatt. Kjøper kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen
løper, såfremt ikke selger har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning betyr at kjøper kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge
av forsinkelsen fra selgerens side, jfr. forbrukerkjøpslovens § 24.
Kjøper må melde krav til selgeren ved reklamasjon, jfr. denne avtalens punkt 11.

 

 1. KJØPERS RETTIGHETER VED MANGEL

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøper eller forhold hos kjøper,
kan kjøper i henhold forbrukerkjøpslovens kapittel 6 etter omstendighetene
holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve
avtalen hevet og erstatning fra selger.


Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøper kreve at
selger retter mangelen eller tilbyr en tilsvarende vare. Selger kan motsette seg
kjøpers krav dersom gjennomføring av kravet er umulig, eller volder selger
urimelige kostnader.


Selger skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller
omlevering skal foretas uten kostnad for kjøper, uten risiko for at kjøper ikke får
dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøper. Selger kan ikke foreta
mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det
foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.


Selv om kjøper krever hverken retting eller omlevering, kan selger tilby retting
eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selger sørger for slik
retting eller omlevering, kan kjøper ikke kreve prisavslag eller heving.


Prisavslag betyr at dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøper kreve
forholdsmessig prisavslag.


Heving betyr at i stedet for prisavslag kan kjøper heve avtalen, unntatt når mangelen er
uvesentlig.


Erstatning betyr at kjøper kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider
som følge av at varen har en mangel, jfr. forbrukerkjøpslovens § 33.


Kjøper må melde krav til selger ved reklamasjon, jfr. denne avtalens punkt 11.
Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og
eventuelle garantier stilt av selger.

 

 1. SELGERS RETTIGHETER VED KJØPERS MISLIGHOLD

Dersom kjøper ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke
skyldes selger eller forhold på selgers side, kan selger i henhold til reglene i
forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse
av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra kjøperen. Selgeren kan også etter
omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved uavhentede varer som ikke er forskuddsbetalt.


Oppfyllelse betyr at dersom kjøper ikke betaler, kan selger fastholde kjøpet og kreve at
kjøper betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper selger sin
rett dersom selger venter urimelig lenge med å fremme kravet.


Heving betyr at ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper,
kan selger heve avtalen. Selger kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er
betalt. Selger kan også heve kjøpet dersom kjøper ikke betaler innen en rimelig
tilleggsfrist for oppfyllelse, som selger har fastsatt. Selger kan likevel ikke heve
mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøper har sagt at han eller hun ikke vil
betale.


Erstatning betyr at selger kan kreve erstatning fra kjøper for økonomisk tap han eller
hun lider som følge av kontraktsbrudd fra kjøpers side, jfr. forbrukerkjøpslovens §
46.
Renter ved forsinket betaling og/eller inkassogebyr: Dersom kjøper ikke betaler
kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter
lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter
forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøper kan da bli holdt ansvarlig for
gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.


Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøper unnlater å
hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøper. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

 

 1. GARANTI

Garanti som gis av selger eller produsenten, gir kjøper rettigheter - i tillegg til de
rettighetene kjøper allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed
ingen begrensninger i kjøpers rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler
etter punkt 12 og 13.

 

 1. PERSONOPPLYSNINGER

Med mindre kjøper samtykker til noe annet, kan selger kun innhente og lagre de
personopplysninger som er nødvendig for at selger skal kunne gjennomføre forpliktelsene
etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre
selger har samtykke fra foreldre/foresatte. Kjøpers personopplysninger skal kun
utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med
kjøper, eller i lovbestemte tilfeller.


Selger kan kun innhente kjøpers personnummer dersom det er saklig behov for sikker
identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Dersom selger vil benytte kjøpers personopplysninger til andre formål, for eksempel til å
sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført
avtalen, må selger innhente kjøpers samtykke ved avtaleinngåelse. Selger må gi
kjøper informasjon om hva personopplysningene skal benyttes til, samt om hvem som skal
bruke personopplysningene. Kjøpers samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv
handling, som for eksempel ved avkrysning.


Kjøper skal enkelt kunne kontakte selger, for eksempel pr telefon eller e-post, dersom
han eller hun har spørsmål om selgers bruk av personopplysninger, eller hvis han eller hun
ønsker at selgeren endrer eller sletter personopplysningene.

 

 1. KONFLIKTLØSNING

 

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.

 

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøper ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. EU-Kommisjonens klageportal kan også brukes dersom kjøper ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.